Tabela 2: Povzetek programa dela:
Faze, cilji, hipoteze in metode/orodja.

Slika 3: Gantogram projekta.